Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza

    Żłobek "BAJKA", na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 12.07.2021 r., otrzymał dofinansowanie miejsc opieki w żłobku w formie dotacji celowej. Dofinansowanie przeznaczone jest do pomniejszania opłaty za pobyt dzieci w żłobku, którą ponoszą rodzice.

     Realizacja tego zadania nastąpi w formie zwrotu rodzicom części poniesionych kosztów
w kwocie 80 zł za każdy miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka.

    Dofinansowanie przysługuje tylko tym rodzicom, którzy nie zalegają z opłatami, tzn. że podstawą do udzielenia dofinansowania do opłaty ponoszonej przez rodziców jest jej wniesienie.